Op deze pagina kan u juridische informatie terugvinden over echtscheidingen die u inlicht over uw rechten als gehuwde, wettelijke samenwoner of feitelijke samenwoner. Of je nu al gehuwd bent of dit van plan bent in de toekomst. Ik tracht de meest voorkomende vragen te beantwoorden via deze kennisdatabank. Gezien ik voornamelijk optreed als echtscheidingsbemiddelaar kan u hier ook veel informatie vinden omtrent de verschillende mogelijkheden om uit de echt te scheiden en hoe dit in zijn werk gaat.


 

Het wettelijk stelsel versus een huwelijkscontract

Als je denkt aan trouwen dan denk je aan romantiek, het vieren van jullie liefde met vrienden en familie en natuurlijk het leuke feest waar je heel je leven met vreugde aan zal terugdenken. Waar de meeste mensen niet meteen aan denken zijn de juridische gevolgen dat het huwelijk onvermijdelijk met zich meebrengt. Stel, je gaat trouwen of je bent al getrouwd. Wat zijn dan je juridische mogelijkheden en welke regels zijn er op jullie van toepassing als je voor het huwelijk niets op papier hebt gezet ?

Laten we beginnen met de regeling die in België van toepassing is als je zelf niets op papier hebt gezet. Deze regeling heet het wettelijk stelsel, dit zijn de regels die de wetgever heeft ingebouwd voor alle gehuwden die geen huwelijkscontract hebben opgemaakt.
Wat als er geen huwelijkscontract is opgemaakt?

Het wettelijk stelsel is een stelsel van gemeenschap van aanwinsten. Dat wil zeggen dat alles wat je in je eigen vermogen had voor het huwelijk, in je eigen vermogen blijft zitten. Als ik bijvoorbeeld een spaarrekening had voor ik trouwde met 10.000 euro erop, dan blijft dit geld in mijn eigen vermogen zitten. Ook alle goederen of gelden die ik onder kosteloze titel verkrijg tijdens het huwelijk blijven in principe in mijn eigen vermogen zitten. Onder kosteloze titel iets verkrijgen wil zeggen dat er geen tegenprestatie voor nodig is. Dit kan dus bijvoorbeeld een schenking zijn van mijn tante of een erfenis die ik ontvang als één van mijn ouders komt te overlijden. Gemeenschap van aanwinsten wil dus zeggen dat alles wat opgebouwd wordt vanaf de datum van het huwelijk, gemeenschappelijk is. Zo ontstaan er binnen het huwelijk drie vermogens. Mijn eigen vermogen, het eigen vermogen van mijn huwelijkspartner en ons gemeenschappelijke vermogen.

Het belangrijkste principe van dit wettelijk stelsel is dat het gemeenschappelijke vermogen zoveel mogelijk naar zich toe trekt. Het werkt als het ware als een spons die alles opzuigt. De algemene regel is dat er altijd een vermoeden is dat een goed gemeenschappelijk is. Het zal enkel aan het eigen vermogen van één van de echtgenoten toebehoren als dit zo in de wet is voorgeschreven en/of als er bewijs mogelijk is dat dit wel degelijk het geval is.

Het is dus steeds aan de echtgenoot die beweert dat iets eigen is om te bewijzen dat het goed niet aan het gemeenschappelijk vermogen toebehoort.

Behoudens voorhuwelijkse goederen en goederen die onder kosteloze titel zijn verkregen zal dus ongeveer alles wat je maar kan bedenken, een deel worden van dit gemeenschappelijke vermogen. Als er ooit een echtscheiding komt zal er dus vaak vergoeding verschuldigd zijn van de eigen vermogens van de echtgenoten naar het gemeenschappelijke vermogen toe en omgekeerd en vindt er dus een vereffening en verdeling plaats van alles wat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Als dit wettelijk stelsel niet ideaal is voor jullie situatie zijn er gelukkig heel wat mogelijkheden om andere regels toe te passen op jullie huwelijk. 
Het huwelijkscontract

Een huwelijkscontract is een akte die je meestal laat opmaken voor je gaat trouwen, maar je kan ook nog een contract laten opmaken als je al getrouwd bent. Als je bijvoorbeeld nu pas te horen krijgt hoe de juridische vork in de steel zit en je wil dit veranderen dan kan dit nog steeds. Dit is een minnelijke overgang naar een nieuw huwelijksstelsel als men overstapt naar een (zuivere) scheiding van goederen.

Het huwelijkscontract geeft jullie een enorm brede waaier aan mogelijkheden. Het enige waar je niet van kan afwijken is wat we noemen het primaire stelsel. Dit is een verzameling van wettelijke regels die op elk huwelijk van toepassing zijn ongeacht de gekozen regeling.

Los van deze primaire regels kan je naar eigen inzichten de regels omtrent jullie vermogens zelf kiezen en laten vastleggen, behoudens de regels van dwingend recht.
Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden en de meest voorkomende regelingen bij huwelijkscontracten ? Je kan hier meer over vinden in de artikels over het algehele gemeenschapsstelsel en het stelsel van scheiding van goederen.

Zijn jullie gehuwd en hebben jullie besloten om de echtscheiding aan te vragen ? Dan kan je kiezen om dit te doen met de hulp van een erkend familiaal bemiddelaar. Via deze weg vermijd je een lange juridische strijd die in kostprijs hoog kan oplopen. Door je echtscheiding via een bemiddelaar te laten verlopen neem je het beslissingsrecht zelf in handen. Ondanks het leed dat onvermijdelijk bij een echtscheiding komt kijken. Verzacht je de emotionele impact voor jezelf en voor de kinderen. Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen via mail of telefonisch.

 
Bemiddeling: Wat en voor wie?

Wat is bemiddeling?

Je hebt er misschien al van gehoord, scheiden of uit elkaar gaan via een bemiddelaar.

Wat is bemiddeling nu exact? Bemiddeling is een snelle en efficiënte manier om jullie juridische zaken te regelen als je beslist hebt om uit elkaar te gaan en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. De belangrijkste aspecten bij bemiddeling zijn het vrijwillige karakter, onpartijdigheid en respect voor het leed dat deze moeilijke periode met zich meebrengt.

Erkend familiaal bemiddelaar

Met de hulp van een erkend familiaal bemiddelaar kan je heel de echtscheidingsprocedure in orde laten brengen zonder dat er advocaten en rechtbanken aan te pas komen. De bemiddelaar maakt samen met jullie de echtscheidingsakte op van A tot Z en informeert jullie over jullie rechten en mogelijkheden. 

Het verschil tussen een bemiddelaar en een erkend bemiddelaar is dat een erkend bemiddelaar documenten kan opstellen die door de rechtbank kunnen worden bekrachtigd waardoor de echtscheiding of ouderschapsovereenkomst rechtsgeldigheid verkrijgt. 

Een bemiddelaar zonder deze erkenning van de FOD justitie kan de echtscheiding dus geen rechtsgeldige uitwerking doen krijgen. Het bijkomend voordeel van een erkend familiaal bemiddelaar is dat wij gehouden zijn tot permanente bijscholing die je periodiek moet aantonen aan de overheid. Je kan er dus zeker van zijn dat een erkend bemiddelaar steeds op de hoogte is van de laatste evoluties in zijn of haar domein van specialisatie. 

De bemiddelingsprocedure stap voor stap

Als jullie samen hebben besloten om op gesprek te gaan bij een bemiddelaar kan het proces van start gaan.

Bij een eerste gesprek is het vooral de bedoeling dat je informatie krijgt over hoe de bemiddeling in zijn werk gaat en wat de kosten zijn die eraan verbonden zijn. Zo kan iedere partij voor zichzelf beslissen of het wel degelijk iets voor hem/haar is. In datzelfde eerste gesprek laat ik steeds beide partijen hun verhaal doen om te weten te komen hoe ze tot hun huidige situatie zijn gekomen en wat hun verwachtingen zijn naar mij toe als bemiddelaar.

Als duidelijk is geworden dat we via bemiddeling de partijen kunnen helpen kunnen we samen de agendapunten bepalen voor het volgende gesprek. Het aantal gesprekken dat in totaal nodig is, is steeds anders.

Men kan bij een bemiddelaar terecht als men al volledig weet hoe men de zaken wil regelen. Je hebt namelijk een bemiddelaar (of andere tussenpersoon zoals een advocaat/notaris) nodig om al deze zaken rechtsgeldig op papier te zetten. In dit geval zal men na enkele gesprekken klaar zijn met de hele procedure.

In de gevallen waar conflict aanwezig is en men er samen niet uitkomt kan het aantal gesprekken oplopen. In principe is er geen maximum aantal gesprekken , maar de bemiddelaar stelt zelf wel grenzen. Men kan niet eeuwig blijven discussiëren. 

In de eindfase maken we een overeenkomst op met alle zaken die overeengekomen zijn. Dit kan een EOT zijn (echtscheiding onderlinge toestemming), een ouderschapsovereenkomst of een algemene overeenkomst voor bredere familiale conflicten waarvoor geen neerlegging bij de rechtbank nodig is.

De bemiddelaar zorgt voor de neerlegging bij de rechtbank en staat in voor de juridische toetsing van alle afspraken die zijn gemaakt. In een latere fase kunnen de partijen altijd opnieuwe terecht bij de bemiddelaar om wijzigingen aan te brengen indien nodig.

Wie kan bij een bemiddelaar terecht?

Vaak denkt men dat een bemiddelaar enkel gehuwden kan bijstaan. Dit is zeker niet het geval. Ook wettelijk samenwonenden en zelfs feitelijk samenwonenden kunnen beroep doen op de diensten van een bemiddelaar. Ook mensen die niet samenwonen maar, bijvoorbeeld in conflict zijn met de bredere familie omtrent erfkwesties of andere zaken, kunnen terecht bij een bemiddelaar.

Starten met bemiddeling

Wensen jullie te starten met bemiddeling ? Neem dan vrijblijvend contact op met de praktijk. Dit kan per mail: info@bemiddeling-geerts.be, per telefoon: 0485531063 of via onze website  www.bemiddeling-geerts.be

 
De ouderschapsovereenkomst

Wat is een ouderschapsovereenkomst?

Deze overeenkomst regelt minstens drie belangrijke aspecten van de regeling omtrent de gemeenschappelijke kinderen. 

  1. de gezagsregeling
  2. de kostenregeling
  3. de verblijfsregeling

Wanneer heb je een ouderschapsovereenkomst nodig?

Een ouderschapsovereenkomst is enkel verplicht wanneer gehuwde partners uit de echt scheiden. In dit geval kan de ouderschapsovereenkomst door de familiale bemiddelaar worden opgemaakt en maakt deze deel uit van de EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming). De volledige akte inclusief de ouderschapsovereenkomst kan dan worden gehomologeerd door de rechter. 

Als je wettelijk samenwonend was of feitelijk samenwonend, ook dan is een ouderschapsovereenkomst een goede keuze als het gaat om jullie gemeenschappelijke kinderen. Dit is wettelijk niet verplicht, maar zo kan je de afspraken afdwingbaar maken en zijn er duidelijke regels waaraan beide ouders zich dienen te houden. 

Ouderschapsovereenkomst bij de bemiddelaar

De bemiddelaar kan jullie begeleiden om een ouderschapsovereenkomst op te maken die een weerspiegeling vormt van jullie eigen wensen. Jullie nemen zo jullie eigen lot in handen en laten de beslissingen over jullie kinderen niet over aan de rechtbank. Het zijn uiteindelijk toch de ouders die weten wat het beste is voor hun kinderen. 

De bemiddelaar helpt niet alleen bij de juridische aspecten van de overeenkomst maar, zorgt ook voor een betere communicatie tussen partijen als er conflicten rijzen. 

Wil je graag meer informatie ? Neem dan vrijblijvend contact op met de praktijk per mail: info@bemiddeling-geerts.be of telefonisch: 0485531063 of via onze website: www.bemiddeling-geerts.be 

Het stelsel van algehele gemeenschap:

In het huwelijksvermogensrecht zijn er verschillende basisstelsels. Als je zelf niets hebt geregeld en dus geen huwelijkscontract hebt opgemaakt dan val je automatisch onder het wettelijk stelsel. Als de regels van het wettelijk stelsel niet interessant zijn voor jullie situatie kan er een huwelijkscontract worden opgemaakt waarin jullie kiezen voor een totaal andere regeling. Er is een hele ruime contractvrijheid waar huwelijkspartners gebruik van kunnen maken. Zo zijn er een aantal stelsels uitgewerkt door de wetgever die je als uitgangspunt kan gebruiken en waar je zelf nog aanpassingen aan kan toevoegen om de regeling op maat te maken voor jullie persoonlijke situatie. Deze basis stelsels zijn: het stelsel van algehele gemeenschap en het stelsel van scheiding van goederen.

In dit artikel gaan we verder in op het stelsel van algehele gemeenschap.

Het stelsel van gemeenschap van goederen is steeds aanwezig als de beroepsinkomsten van de echtgenoten, automatisch en van rechtswege in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomen. Het lot van de beroepsinkomsten is dus steeds de bepalende factor om te weten wat voor stelsel er van toepassing is op de echtgenoten.

In dit stelsel zijn er dus geen of amper goederen of gelden die tot het eigen vermogen van de echtgenoten behoren. Alles komt terecht in het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten. Als één van de partners een erfenis verkrijgt zal zelfs dit in de regel aan het gemeenschappelijke vermogen toebehoren. Enkel als de erflater uitdrukkelijk heeft bedongen dat de erfenis maar aan één van de echtgenoten mag toekomen blijft dit eigen.

Als je kiest voor een stelsel van gemeenschap van goederen ben je dus op alle vlakken economisch met elkaar verbonden. Hier tegenover staat het andere uiterste, namelijk het stelsel van scheiding van goederen. Hierop gaan we verder in het artikel: Het stelsel van scheiding van goederen.

Het stelsel van zuivere scheiding van goederen:

Zoals voorheen al besproken bestaan er meerdere stelsels waaruit koppels kunnen kiezen als het gaat om hun vermogensrechtelijke statuut in het huwelijk. Je kan ervoor opteren om niets op papier te zetten. In dat geval kom je automatisch terecht in het wettelijk stelsel dat de wetgever voor deze situatie heeft ontworpen.

Anderzijds kan je zelf een huwelijkscontract laten opmaken om zelf te beslissen hoe je de financiële zaken zal regelen. Er zijn meerdere stelsels waaruit je kan kiezen en waarop je vervolgens nog wijzigingen kan toepassen om een op maat gemaakte regeling te verkrijgen.

Zo is er het stelsel van scheiding van goederen. Het criterium om te bepalen of we te maken hebben met een stelsel van scheiding van goederen zijn de beroepsinkomsten.

Als de beroepsinkomsten van de echtgenoten niet automatisch en van rechtswege in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomen, dan spreken we van een stelsel van scheiding van goederen.

Hier kan men heel ver in gaan. Men noemt het stelsel van zuivere scheiding van goederen ook wel eens de “koude uitsluiting”. Dit omdat er in dit stelsel geen sprake is van een gemeenschappelijk vermogen. Elke echtgenoot heeft zijn eigen aparte vermogen en bestuurt dit ook volledig zelf en autonoom. Eigenlijk is het alsof men op vlak van de financiën niet gehuwd is. Voor sommige koppels kan dit een goede regeling zijn. Als de beide echtgenoten een eigen bedrijf hebben en ze willen dit helemaal gescheiden houden op vlak van inkomsten, als ze eigendommen hebben die ze in het eigen vermogen willen houden,…

Het ligt natuurlijk helemaal anders als één van de partners niet meer gaat werken en bijvoorbeeld thuis blijft om voltijds de zorg van de kinderen op zich te nemen. In dit geval kunnen er zich bij een echtscheiding zeer nadelige gevolgen voordoen voor deze partner.

Men kan om dergelijke gevolgen van de koude uitsluiting te voorkomen, sleutelen aan het huwelijkscontract om deze om te vormen naar wat men soms de “warme uitsluiting” noemt. De echtgenoten passen dan correcties toe op de strikt zuivere scheiding van goederen.

Op deze manier kunnen de soms harde gevolgen van de “koude uitsluiting” verzacht worden.

Wettelijk samenwonen versus feitelijk samenwonen:

Er zijn twee vormen van samenwoning gekend in België. De wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Wat zijn de verschillen en wat is voor jou het beste ?

De feitelijke samenwoning:

De feitelijke samenwoning bestaat door het loutere feit dat mensen op hetzelfde adres staan ingeschreven. Zij hebben dus geen specifieke verklaring tot samenwoonst afgelegd op de gemeente en bewonen gewoon hetzelfde pand. 

De feitelijke samenwoning kan perfect aseksueel zijn en kan dus ook bij co-housing of voor mensen die met familie samenwonen. 

De feitelijke samenwoning zorgt niet voor een economische verbondenheid tussen de samenwoners. Er ontstaat geen gemeenschappelijk vermogen. Iedere samenwoner blijft zijn of haar eigen vermogen behouden zoals voordien. Er ontstaan geen wettelijke plichten op vlak van hulp of bijstand zoals die er bij de wettelijke samenwoning wel is.

Het feit dat de feitelijke samenwoning langdurig bestaat doet ook geen rechten ontstaan. Voor koppels die enkel feitelijk samenwonen en gemeenschappelijke kinderen hebben kan dit lastig zijn, zeker als men uit elkaar gaat. Wat men wel kan doen is een samenwoningsovereenkomst opmaken. Zie voor meer informatie het artikel: De samenwoningsovereenkomst voor feitelijk samenwonenden.

Als een feitelijk samenwonend koppel uit elkaar gaat en er zijn gemeenschappelijke kinderen is het aan te raden om een ouderschapsovereenkomst te laten opmaken zodat de kosten en het verblijf van de kinderen voor alle partijen duidelijk op papier staat. Om dit te doen kan je steeds beroep doen op een erkend bemiddelaar. Voor meer informatie of een afspraak op kantoor, neem gerust contact op met onze praktijk. 

Wettelijke samenwoning:

Wettelijk samenwonen kan je doen door een gezamenlijke verklaring tot wettelijke samenwoonst af te leggen bij het gemeentebestuur. Enkel door deze verklaring komt de wettelijke samenwoning tot stand. Hoe lang je met iemand samenwoont maakt geen verschil. Het zal altijd feitelijke samenwoning blijven als er geen verklaring is afgelegd.

Bij wettelijke samenwoning ontstaat er ook geen gemeenschappelijk vermogen. Men blijft ook hier ieders het eigen vermogen behouden en alleen besturen. Voor wettelijke samenwoners heeft de Belgische wetgever wel een minimum aan bescherming ingevoerd via het burgerlijk wetboek. Bepaalde regels van het huwelijksvermogensrecht zijn naar analogie overgenomen voor de samenwoners zodat onder andere de gezinswoning een bescherming zou kunnen genieten.

De wettelijke samenwoning zal je dus al meer bescherming opleveren als koppel dan de feitelijke samenwoning. Wettelijke samenwoners kunnen ook beroep doen op een samenwoningsovereenkomst, deze is wel aan wettelijke vormvereisten onderworpen. Het komt erop neer dat wettelijke samenwoners de overeenkomst via de notaris moeten in orde brengen terwijl feitelijke samenwoners deze vormvereiste niet hoeven te volgen omdat er geen wettelijke basis voor is in het burgerlijk wetboek.

Voor wettelijke samenwoners die uit elkaar gaan en gemeenschappelijke kinderen hebben, is het opnieuw sterk aan te raden om een ouderschapsovereenkomst te laten opmaken via een erkend bemiddelaar. Op deze manier zijn alle regels omtrent de kinderen duidelijk voor iedereen en zijn ze wettelijk afdwingbaar. 

EOT versus EOO

In dit artikel bekijken we de verschillen tussen de EOT of echtscheiding met onderlinge toestemming en de EOO of echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting.

EOT:

De echtscheiding met onderlinge toestemming is mijn inziens de beste manier om uit het huwelijk te stappen. Een erkend bemiddelaar kan jullie hierin bijstaan. Bij deze vorm van echtscheiding neem je zelf het beslissingsrecht in handen. Ongeacht de manier waarop je huwelijksstelsel geregeld is kan je toch zelf beslissingen nemen over de wijze van verdeling van de goederen, de onroerende goederen en de beslissingen omtrent de kinderen.

Deze vorm van de echtscheiding geeft jullie de mogelijkheid om de rechtbank en een lange juridische strijd te vermijden. Het logische voordeel dat hierbij komt kijken, is het financiële gedeelte van de echtscheiding. Het is algemeen geweten dat de kosten van een echtscheiding via de rechtbank hoog kunnen oplopen.

De echtscheiding met onderlinge toestemming is voornamelijk weggelegd voor partners die nog samen door één deur kunnen. Als jullie nog goed kunnen communiceren met elkaar en eensgezind zijn over het grootste deel van de beslissingen die moeten genomen worden, dan is deze optie de beste keuze.

In de EOT moeten een aantal zaken verplicht worden opgenomen. Om jullie hier bij te helpen kan je een erkend familiaal bemiddelaar inschakelen. De bemiddelaar zal jullie informeren over jullie rechten, de mogelijkheden die er bestaan om de vermogensrechtelijke kant van de echtscheiding te regelen en ervoor zorgen dat de echtscheiding wordt gehomologeerd door de familierechter, zonder dat jullie zelf in de rechtbank moeten verschijnen.

De EOT regelen via een bemiddelaar is meteen ook de goedkoopste manier om uit de echt te scheiden. Wat zeker niet onbelangrijk is, is de impact van de echtscheiding op de kinderen. Ongeacht de wijze waarop de ouders uit elkaar gaan , valt het niet te ontkennen dat dit altijd een impact zal hebben op de kinderen. Het is dus belangrijk om te trachten de kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen het leed dat dit met zich meebrengt. Wanneer de ouders de echtscheiding onderling regelen en goed blijven communiceren, kan dit een groot deel van het leed wegnemen voor de kinderen die hiermee te maken krijgen.

EOO:

De tweede vorm van de echtscheiding die we kennen in het Belgische recht is de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting. Deze versie is aan de orde wanneer de partners niet meer in staat zijn om onderling te beslissen over hun goederen en de regeling omtrent de kinderen. Vaak gaat deze vorm van echtscheiding gepaard met de algemeen gekende vechtscheiding.

Alhoewel men als buitenstaander vaak begrip kan opbrengen voor de woede en frustratie die aanwezig is na bedrog of andere gebeurtenissen die aanvoelen als verraad. Is het steeds aan te raden om toch te proberen om de echtscheiding onderling te regelen.

De voornaamste reden hiervoor is dat de EOO ervoor zorgt dat jullie zelf het beslissingsrecht niet meer in handen hebben. Beide partijen nemen een advocaat onder de arm en deze zullen trachten om voor hun cliënt het beste resultaat te bereiken. Dit kan mogelijks voor één partij voordelig uitdraaien. Het is namelijk de rechter die de beslissingen zal nemen over jullie goederen en zelfs over de verblijfsregeling van de kinderen. Het is duidelijk dat dit bijna nooit zal leiden tot een win-win gevoel bij de ex partners.

De impact die een vechtscheiding heeft op de kinderen is niet te onderschatten. Zelfs wanneer de ouders geen negatieve uitingen doen over elkaar tegen de kinderen, voelen kinderen de spanningen beter aan dan we soms zouden denken en dit al vanaf jonge leeftijd. Hoewel het immens moeilijk kan zijn om je persoonlijke gevoelens als partner opzij te schuiven tijdens de echtscheidingsprocedure, kan het een enorm verschil maken in de beleving van de kinderen zowel tijdens de procedure als op lange termijn.

Als jullie beslist hebben om te scheiden en jullie willen proberen om dit onderling te regelen, dan kan je vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie. Dit kan per mail, via het contactformulier of telefonisch.

De samenwoningsovereenkomst:

In dit artikel bespreken we de samenwoningsovereenkomst en de mogelijkheden die er bestaan voor wettelijke samenwoners en feitelijke samenwoners.

De samenwoningsovereenkomst is een overeenkomst die je kan opstellen om de regels van jullie samenwoning in vast te leggen. Gezien er bij het samenwonen geen uitgebreide wettelijke regeling voorzien is, kan je op deze manier toch een zekerheid inbouwen omtrent de vermogensrechtelijke zaken die er bij deze vaak voorkomende vorm van samenleven komen kijken. Je kan het vergelijken met een huwelijkscontract maar dan voor ongehuwden.

Zoals je in vorige artikels al kon lezen zijn er grote verschillen tussen wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen. Hieruit volgt dat ook bij het opstellen van een samenwoningsovereenkomst er enkele verschillen van toepassing zijn. We bespreken deze twee dus apart.

De samenwoningsovereenkomst voor wettelijk samenwonenden:

In deze overeenkomst kan je vele zaken regelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Welke goederen persoonlijk bezit zijn en welke gemeenschappelijk.
– Hoeveel geld er maandelijks op een gemeenschappelijke rekening zal gestort worden.
-Hoe de kosten omtrent de kinderen zullen geregeld worden.
-……

Een belangrijk aspect is dat deze overeenkomst door de notaris moet worden bekrachtigd. Daarna wordt deze geregistreerd in het bevolkingsregister.

De samenwoningsovereenkomst voor feitelijk samenwonenden:

Ook feitelijk samenwonenden kunnen opteren voor een samenwoningsovereenkomst. Men kan net zoals wettelijke samenwoners uitgebreide regels laten opstellen omtrent de samenwoning. Feitelijk samenwonenden hebben hier misschien nog het meeste baat bij omdat er voor hen geen wettelijke regeling getroffen is in het Burgerlijk Wetboek. Ze genieten geen enkele wettelijke bescherming.

Het grote verschil met de wettelijk samenwonenden is dat feitelijk samenwonenden niet verplicht zijn om de overeenkomst via een notaris te laten bekrachtigen. Dit gebrek aan vormvereisten vloeit voort uit het feit dat er geen wettelijke regeling is voor hen.
Willen jullie graag een regeling op papier zetten omtrent jullie samenwoning ? Neem dan contact op met een notaris om jullie hier in bij te staan.

Familiale conflicten en de bemiddelaar:

Vaak denken mensen dat bemiddeling enkel aan de orde is voor echtscheidingen en ouderschapsovereenkomsten. Dit is absoluut niet het geval. Bemiddeling is in beginsel een manier om de communicatie tussen partijen te bevorderen, om de verschillen tussen partijen in hun waarde te laten en ondanks deze verschillen tot constructieve oplossingen te komen voor de toekomst.

Bemiddeling kan dus een meerwaarde hebben in elk soort conflict. Als familiaal bemiddelaar heb ik ervaren dat als er een ruzie binnen de bredere familie ontstaat, dit vaak escaleert omdat men meer durft te uiten tegen de mensen waar men het dichtst bij staat. Liefde en conflict staan vaak zeer dicht bij elkaar. Wanneer een neutrale derde zich mengt in het gesprek en als moderator fungeert, dan creëert men meer ruimte en kalmte om naar elkaar te luisteren. Vaak hebben we als mens namelijk de reflex om alvast te bedenken wat ze zullen antwoorden om ons te verdedigen, in plaats van goed te luisteren en na te denken over de boodschap die we net ontvingen.

Om deze redenen kan een erkend familiaal bemiddelaar het verschil maken in het oplossen van bredere familiale conflicten. Hebben jullie hulp nodig bij het oplossen van familiale conflicten ? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Via bemiddeling kunnen rechtzaken vermeden worden en kosten laag gehouden worden. Bovendien zal een juridische strijd tussen familieleden vaak onherstelbare schade veroorzaken in de relaties tussen familieleden onderling. Denk dus twee keer na voor je actie onderneemt en tracht geschillen op een minnelijke manier op te lossen.

Het effect van een (v)echtscheiding op de kinderen:

Wanneer ouders uit elkaar gaan zal dit altijd een impact hebben op de kinderen. Dit feit valt niet te ontkennen. Alle kinderen zijn natuurlijk anders en elk kind zal zijn eigen manier ontwikkelen om met deze veranderingen en nieuwe emoties om te gaan.

Net zoals voor de ouders, is een echtscheiding en de veranderingen die erbij komen kijken een rouwproces voor de kinderen. Dit proces kan enkele jaren duren, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Vaak is dit aan de oppervlakte niet meteen te merken aan elk kind. Gelukkig blijkt uit vele onderzoeken dat de grote meerderheid van kinderen na enkele jaren (meestal 2 à 3 jaar) hun balans terugvinden en gewoon zijn geworden aan de veranderingen in hun leven. Een onderzoek zegt altijd iets in het algemeen en is daarom niet zomaar op elk kind van toepassing. Elk kind kan een scheiding dus op een andere manier ervaren en verwerken, zelfs als de kinderen uit hetzelfde gezin komen.

Omdat elk kind anders is, is het belangrijk dat de ouders rekening houden met de beleving en de gevoelens van elk kind gedurende de echtscheidingsprocedure en daarna. Het is in elk geval zeer belangrijk om te benadrukken dat de kinderen geen schuld treft in deze situatie. Kinderen zoeken namelijk vaak naar een oorzaak voor de breuk van de ouders en als er geen duidelijke externe oorzaak is leggen ze de schuld vaak bij zichzelf.

De echtscheiding brengt bij kinderen heel wat gevoelens teweeg. Angst, woede en frustratie komen vaak aan bod. Deze gevoelens kunnen dus ook een impact hebben op het gedrag van de kinderen. Als ouders is het belangrijk om hier rekening mee te houden en gesprekken aan te gaan met de kinderen omtrent hun gevoelens.

De vechtscheiding:

Wanneer ouders om welke reden dan ook in hoog conflict zijn geraakt met elkaar, heeft dit steeds een grote impact op de kinderen. Kinderen ervaren altijd een impact vanwege de echtscheiding, maar deze impact is des te groter en kan blijvende gevolgend hebben als ze getuige zijn van de conflicten en spanningen tussen de ouders.

Het is dus steeds belangrijk om de kinderen zoveel mogelijk buiten deze conflicten te houden. Het is nefast voor de kinderen wanneer ouders de kinderen betrekken in hun persoonlijke emoties omtrent de andere ouder. Negatieve uitingen tegen de kinderen over de andere ouder zijn dus uit den boze maar vallen spijtig genoeg zeer vaak voor.

Hoe moeilijk het ook is en hoe zwaar de persoonlijke emoties die je ervaart ook zijn. Het is enorm van belang dat ouders steeds de relatie van de kinderen met de ouders gescheiden houden van de onderlinge relatie tussen ex-partners.

De kinderen zien hun moeder en vader in de rol van ouder en niet in hun rol als partner. Hoe negatief de ervaringen met je ex-partner ook waren, de kinderen ervaren deze persoon op een hele andere manier. Het is dus cruciaal om hen niet te betrekken in de partnerrelatie. Kinderen zullen op een bepaalde leeftijd zelf terugkijken en reflecteren op hun jeugd en hun ervaringen. Op dat moment zullen ze zelf tot conclusies komen over hoe hun ouders zijn omgegaan met de echtscheiding en de moeilijke gevoelens die daaraan te pas kwamen. Ongeacht wat ouders hen vertellen zullen ze vaak hun eigen visie hebben op de situatie, zonder dat de ouders hier invloed op uitoefenen.

Gaan jullie uit elkaar en willen jullie de impact op de kinderen beperken voor zover dit mogelijk is ? Neem vrijblijvend contact op met de praktijk voor meer informatie of een eerste afspraak. Bemiddeling is de beste manier om samen tot oplossingen te komen en te leren om ondanks de hoog opgelopen emoties, met elkaar te blijven communiceren op een constructieve manier.