De EOT uitgelicht: Niet-hypothecaire leningen en schulden.

Wanneer jullie gaan scheiden moeten ook de schulden worden worden besproken.

We lijsten alle leningen op die niet gerelateerd zijn aan onroerend goed en bekijken de restbedragen en betalingsmodaliteiten.

Wanneer er lopende kredieten zijn is het belangrijk om op te nemen welke leningen dit zijn, wie ze betaalt en wie ze mogelijks wenst over te nemen.

Welke schulden zijn gemeenschappelijk ?

Gemeenschappelijke schulden zijn schulden die door de echtgenoten samen zijn aangegaan of die door één van de echtgenoten zijn aangegaan in het belang van het gezin. Dit kan gaan van de zorg voor de kinderen, de verbetering van de gezinswoning of andere gemeenschappelijke goederen. De echtgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die deel uitmaken van de lasten van het huwelijk (opvoeding van de kinderen, huishouden,…).

Wanneer één van de echtgenoten schulden aangaat ter uitoefening van een beroep kan het gemeenschappelijk vermogen niet worden aangesproken. Ook wanneer één van de echtgenoten schulden aangaat die buitensporig zijn ten opzichte van de levensstandaard van het gezin kan het gemeenschappelijk vermogen niet worden aangesproken, zelfs als het schulden zijn in het belang van het gezin.

Eigen schulden van de echtgenoten zijn schulden die zijn aangegaan door één van de echtgenoten voor het huwelijk of schulden verkregen uit een erfenis. Ook schulden die voortvloeien uit een onwettelijke handeling zoals boetes zijn eigen schulden.

Verdeling van de schuldenlast:

We maken een opsomming van alle schulden. Daarna bekijken we welke schulden gemeenschappelijk zijn en welke schulden eigen zijn. Op die manier kunnen er duidelijke en eerlijke afspraken gemaakt worden over hoe de resterende schulden zullen worden afbetaald. Zoals steeds heeft het huwelijksstelsel waarvoor de echtgenoten hebben gekozen een invloed op de wettelijke regels die van toepassing zijn. We bekijken de te betalen schulden dus in het licht van het huwelijksstelsel dat van toepassing is.