De EOT uitgelicht: Vennootschappen

In dit onderdeel van de echtscheidingsovereenkomst bekijken we of er vennootschappen aanwezig zijn. Indien één van de echtgenoten aandelen of een bestuursfunctie heeft in een vennootschap dienen we dit te bespreken. Ook indien er een gezamenlijke vennootschap is van de beide echtgenoten dienen we dit verder te bekijken en op te nemen in de overeenkomst.

Gemeenschappelijke vennootschappen:

Indien er een gezamenlijke vennootschap is dan nemen we standaard enkele gegevens op in de overeenkomst. Het gaat dan om het ondernemingsnummer, adres van de maatschappelijke zetel, wie de aandeelhouders en bestuurders zijn en de maatschappelijke naam.

Samen de vennootschap verder beheren:

Als de ex-partners nog goed overeenkomen en zij wensen de vennootschap te behouden zoals ze is, dan kan dit natuurlijk. Zij kunnen ervoor kiezen om samen de vennootschap verder te besturen zoals voor de echtscheiding. In dit geval hoeft er geen waardebepaling te gebeuren en kunnen de echtgenoten hun functie blijven uitoefenen zoals voorheen. Het is in dit geval wel aan te raden om samen met de boekhouder of een jurist de statuten samen na te lezen en indien nodig aan te passen. Zo kan er gegarandeerd worden dat de ene ex-partner de andere niet zomaar kan ontslaan.

De vennootschap vereffenen en ontbinden:

Indien het een gezamenlijke vennootschap betreft en de ex-partners wensen niet meer samen te werken, dan is een vereffening en ontbinding één van de opties. De vennootschap zal dan ophouden met bestaan en beide partners kunnen mogelijks nog geld recupereren in verhouding van hun respectievelijke aandelen. Zelfs indien het geen gezamenlijke vennootschap is kan het zijn dat de niet participerende ex-partner recht heeft op een vergoeding vanwege het huwelijksstelsel dat van toepassing is op hen als gehuwd koppel.

Uitkopen van de andere vennoot:

Wanneer de vennootschap op volle toeren draait en het dus best is om deze actief te houden kan dit natuurlijk ook. Een echtscheiding hoeft niet elk bedrijf een halt toe te roepen. Een van beide partners kan ook de andere partner uitkopen indien ze niet samen verder willen werken. Het is belangrijk om door een erkend boekhouder/accountant/bedrijfsrevisor een schatting van de waarde van de vennootschap te laten maken. Dit kan best een onafhankelijk persoon zijn die geen baat heeft bij het bevoordelen van één van de ex-partners.

Zodra er een waarde gekend is kan één van de partners de andere uitkopen naargelang zijn/haar deel van de aandelen. Op die manier kan de vennootschap verder bestaan en kan de andere partner gerust zijn dat hij/zij een correcte vergoeding heeft gekregen.

Eigen vennootschappen:

Wat als één van beide partners een eigen vennootschap heeft ?

Afhankelijk van het huwelijksstelsel kan het zijn dat de partner die hierin geen aandelen bezit toch recht heeft op een vergoeding. Sommige baten van de vennootschap behoren namelijk tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten. Het is belangrijk dat beide partners weten wat hun rechten en plichten zijn hieromtrent. Indien ze hiervan alsnog wensen af te wijken dan kan dit met volle kennis van zaken.

Indien beide partners een eigen vennootschap hebben kiezen zij er vaak voor om deze elk te laten voortbestaan zonder bij elkaar een vergoeding te vorderen vanwege het huwelijksstelsel. Of dit een goed idee is hangt natuurlijk af van de voorgeschiedenis. Wanneer beide vennootschappen met elkaar verweven zijn of elkaar financieel hebben vooruitgeholpen kunnen eventuele vergoedingen wel aan de orde zijn.

Gezien we hier met een echtscheiding met onderlinge toestemming bezig zijn hebben partijen altijd het recht om af te wijken van de regels die hun huwelijksstelsel hen opleggen. Omtrent vennootschappen en de verdeling ervan bij echtscheiding zijn er op vlak van de financiën geen regels van dwingend recht of openbare orde die de echtgenoten verhinderen om eigen keuzes te maken.

Het is wel altijd aan te raden om goed advies in te winnen bij een deskundige zoals een accountant of jurist vooraleer de beslissingen op papier worden gezet.